ผู้สอน > อ.ทพ.พีรพัฒน์ กวีวงศ์ประเสริฐ

อ.ทพ.พีรพัฒน์ กวีวงศ์ประเสริฐ

การศึกษา

• Doctor of Dental Surgery, Faculty of Dentistry Srinakharinwirot University

• Certificate of Residency in Advanced Prosthodontics, Indiana University School of Dentistry, USA

• Master of Science in Dentistry, Indiana University School of Dentistry, USA

• Fellowship, International College of Dentists, USA

การทำงาน

• ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ และบูรณะรากฟันเทียม โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH และ คลินิกทันตกรรม BIDC

• อาจารย์พิเศษ ศูนย์ทันตกรรมรากฟันเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

• อาจารย์พิเศษ ศูนย์ทันตกรรมรากฟันเทียม และคลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อื่นๆ

• ผู้อำนวยการหลักสูตรทันตกรรมรากฟันเทียมพื้นฐาน และ กรรมการสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย

• สารณียกร และกรรมการสมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย